ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego, rekreacyjnego na terenie Gminy Lubomino poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-19 10:50:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-19 10:59:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-19 10:59:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
293 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Wykonanie chodnika oraz placu wiejskiego z kostki typu polbruk w sołectwie Wilczkowo w gminie Lubomino

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 19.08.2022 r.
 
Wójt Gminy Lubomino
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
Wykonanie chodnika oraz placu wiejskiego z kostki typu polbruk w sołectwie Wilczkowo w gminie Lubomino
 
 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
 1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
 2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:
 „Wykonanie chodnika oraz placu wiejskiego z kostki typu polbruk w sołectwie Wilczkowo w gminie Lubomino”
 1. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
 2. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
 3. ma obejmować całość zamówienia.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Wykonanie chodnika oraz placu wiejskiego z kostki typu polbruk w sołectwie Wilczkowo w gminie Lubomino”.
Szczegółowy  zakres  robót  do wykonania  oraz  sposób  ich wykonania określony jest w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
 
 1. Wymagany termin realizacji umowy: 30.11.2022 r.
 
 1. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
 Cena – 100%.
 
 1. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
 1. formularz propozycji wg załączonego wzoru,
 2. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę),
 3. wypełniony i zaparafowany wzór umowy (zlecenia),
 4. inne: ……………………………………………………………………………………..
 
 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
 1. wartość usługi/dostawy/roboty budowlanej określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
 
Cena podana przez wykonawcę za świadczone zamówienie, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycje odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
 
 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 26.09.2022 r., do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomino przy ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino.
 
 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Karolina Jaczewska – Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Transportu
Pok. Nr 9, tel. 89 532 44 60
 
 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:
  Strony podpiszą umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
      Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.
 
 
 
WÓJT
mgr Andrzej Mazur
 
 
 
W załączeniu:
 1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”
 2. Wzór umowy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-19 10:28:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-19 10:47:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-03 10:16:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
321 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół z zapytania ofertowego na realizację zadania :,, Utworzenie miejsca odpoczynku na placu wiejskim w miejscowości Lubomino wpływającego m.in. na rozwój krajobrazu wiejskiego oraz stanowiącego realizację potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną".

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Fiodorowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-29 11:06:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Fiodorowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-29 11:08:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Fiodorowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-29 11:15:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
83 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: ,,Utworzenie miejsca wypoczynkowego na placu wiejskim w miejscowości Lubomino wpływającego m.in. na rozwój krajobrazu wiejskiego oraz stanowiącego realizację potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną".

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Fiodorowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-23 13:51:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Fiodorowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-23 13:56:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Fiodorowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-23 13:56:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
107 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Remont dróg gminnych w sołectwach Piotrowo, Rożyn, Wapnik, Zagony w gminie Lubomino

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-16 15:33:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-16 15:35:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-16 15:35:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
265 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Wykonanie robót remontowo-budowlanych w sołectwach Bieniewo, Lubomino i Wilczkowo w gminie Lubomino

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-16 15:27:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-16 15:30:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-16 15:30:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
266 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Lubomino z siedzibą w Urzędzie Gminy Lubomino, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej dotyczącej: Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Lubomino w 2022 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-12 14:42:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-12 14:47:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-12 14:47:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
319 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. „Dostawy artykułów papierniczych i biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów znajdujących się w Urzędzie Gminy Lubomino"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Basałygo
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-13 09:35:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-13 09:39:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-13 09:45:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
605 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dostawa oleju napędowego do zbiornika do magazynowania i dystrybucji w Urzędzie Gminy Lubomino"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-10 13:23:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-10 13:28:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-10 13:28:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1105 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. "Modernizacja i roboty budowlane w świetlicach wiejskich gminy Lubomino"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-12 13:29:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-12 13:33:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-12 13:33:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
897 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji