ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Remont świetlicy w Piotrowie – wymiana orynnowania, położenie opaski z polbruku wokół świetlicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 29.11.2022 r.
 
Wójt Gminy Lubomino
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
Remont świetlicy – wymiana orynnowania, położenie opaski z polbruku wokół świetlicy
 
 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
 1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
 2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:
 „Remont świetlicy – wymiana orynnowania, położenie opaski z polbruku wokół świetlicy”
 1. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
 2. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
 3. ma obejmować całość zamówienia.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie nie jest  podzielone części.
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Remont świetlicy – wymiana orynnowania, położenie opaski z polbruku wokół świetlicy” zgodnie z przedmiarem. Szerokość wykonania opaski – 80 cm + obrzeże. Orynnowanie 2x7m. Inwestycja finansowana z funduszu sołeckiego.
Szczegółowy zakres  robót  do wykonania  w  poszczególnych  częściach  zamówienia  oraz  sposób  ich wykonania określony jest w przedmiarach robót, stanowiących załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
 
 1. Wymagany termin realizacji umowy: 23.12.2022 r.
 
 1. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
 Cena – 100%.
 
 1. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
 1. formularz propozycji wg załączonego wzoru,
 2. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę),
 3. wypełniony i zaparafowany wzór umowy (zlecenia),
 4. inne: ……………………………………………………………………………………..
 
 
 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
 1. wartość usługi/dostawy/roboty budowlanej określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
 
Cena podana przez wykonawcę za świadczone zamówienie, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycje odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
 
 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 02.12.2022 r., do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomino przy ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino.
 
 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Karolina Jaczewska – Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Transportu
Pok. Nr 9, tel. 89 532 44 560
 
 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:
  Strony podpiszą umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
      Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.
 
 
Wójt
mgr Andrzej Mazur

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-29 12:37:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-29 12:42:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-29 12:42:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
28 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »