ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBOMINO o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ”budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 38, położonej w obrębie Wolnica”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-24 14:42:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-24 14:50:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-24 14:50:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
35 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na: ”budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 98, położonej w obrębie Wolnica”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-07 08:29:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-07 08:30:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-07 08:30:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
48 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na: ”budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z Białej Woli do Ełdyt Wielkich wraz z przyłączami w gminie Lubomino”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-06 14:34:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-06 14:35:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-06 14:35:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
51 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBOMINO o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na ”budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z Białej Woli do Ełdyt Wielkich wraz z przyłączami w gminie Lubomino”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-15 13:28:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-15 13:29:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-15 13:29:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
69 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBOMINO o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na ”budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 98, położonej w obrębie Wolnica”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-14 14:36:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-14 14:36:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-14 14:36:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
72 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LUBOMINO o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ”budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z Białej Woli do Ełdyt Wielkich wraz z przyłączami w gminie Lubomino”.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
WÓJTA GMINY LUBOMINO
o wszczęciu postępowania
i wystąpieniu do organów współdziałających
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej ustawą

zawiadamiam,

że na podstawie wniosku z dnia 22.04.2022 r., złożonego przez Kierownika Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Transportu Urzędu Gminy Lubomino, siedz. ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ”budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z Białej Woli do Ełdyt Wielkich wraz z przyłączami w gminie Lubomino”.
    W związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Lubomino.
Zgonie z art. 74 ust 3a ustawy stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.
Jeżeli  liczba  stron  postępowania  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustanie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lubomino, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino, pok. 9, w godzinach pracy Urzędu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia należy uzyskać opinie pomocnicze Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu.
 
Pouczenie

Strona  może  działać  przez  pełnomocnika,  chyba  że  charakter  czynności  wymaga  jej osobistego działania. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Jeżeli  strona  lub  inny  uczestnik  postępowania  zrezygnuje  z doręczania  pism  za pomocą środków  komunikacji  elektronicznej,  organ  administracji  publicznej  doręcza  pismo  w  sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego.
Zastępca Wójta
Joanna Karpińska - Koźlik

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-28 13:45:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-28 13:48:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-28 13:48:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
105 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Załączniki

  • OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH (PDF, 410.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-07-26 13:41:07 | Data wytworzenia informacji: 2022-07-26 | Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ”budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 34/6, położonej w obrębie Wolnica”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-26 13:39:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-26 13:41:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-26 13:41:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LUBOMINO o wyznaczam nowym terminie załatwienia sprawy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-21 14:56:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-21 14:57:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-21 14:57:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
134 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBOMINO o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na ”budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 34/6, położonej w obrębie Wolnica”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-21 14:47:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-21 14:48:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-21 14:48:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
132 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LUBOMINO o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ”budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 34/6, położonej w obrębie Wolnica”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-05 13:25:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-05 13:26:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-05 13:26:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
159 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji