ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubomino
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

O B W I E S Z C Z E N I E o postępowaniu z udziałem społeczeństwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 03.11.2023 r.
RGKiT.6220.04.2023
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
o postępowaniu z udziałem społeczeństwa
 
 
Na podstawie art. 33-35 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.);
 
podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
 
”budowa cielętnika na działce o nr ewid. gr. 6/5 obręb Rogiedle, gmina Lubomino, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie”.
 
W dniu 24.05.2023 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: firmy EBF Odpajalnia 2 Sp. z o.o. z siedz. Rogiedle 56, 11-135 Lubomino, złożony przez pełnomocnika Panią Katarzynę Szymurską, pracownika firmy De Heus Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”budowie cielętnika na działce o nr ewid. gr. 6/5 obręb Rogiedle, gmina Lubomino, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie”. Wójt Gminy Lubomino po uzyskaniu opinii wyspecjalizowanych Organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie postanowieniem z dnia 22.08.2023 r. znak: RGKiT.6220.04.2023 uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu.
 
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Lubomino, współdziałający z organami właściwymi do wydania opinii i do dokonania uzgodnienia.
 
 
Zgodnie z art. 33 i art. 34 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w pok. nr 6 oraz składać ewentualne wnioski, uwagi dotyczące planowanej inwestycji w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od 06.11.2023 r. do 06.12.2023 r.
 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubomino.
 
Uwagi  lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino oraz wywieszenie w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-03 12:31:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-03 12:32:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-03 12:32:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
56 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postanowienie o wznowieniu postępowania

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 03.11.2023 r.
RGKiT.6220.04.2023
 
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 97 § 2 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
 
postanawiam
 
podjąć zawieszone postanowieniem z dnia 22.08.2023 r. znak: RGKiT.6220.04.2023 postępowanie, wszczęte na wniosek planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: firmy EBF Odpajalnia 2 Sp. z o.o. z siedz. Rogiedle 56, 11-135 Lubomino, złożony przez pełnomocnika Panią Katarzynę Szymurską, pracownika firmy De Heus Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”budowie cielętnika na działce o nr ewid. gr. 6/5 obręb Rogiedle, gmina Lubomino, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie”
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 24.05.2023 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: firmy EBF Odpajalnia 2 Sp. z o.o. z siedz. Rogiedle 56, 11-135 Lubomino, złożony przez pełnomocnika Panią Katarzynę Szymurską, pracownika firmy De Heus Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”budowie cielętnika na działce o nr ewid. gr. 6/5 obręb Rogiedle, gmina Lubomino, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie”.
Dnia 15.06.2023 r. do tut. Urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 15.06.2023 r. znak: WSTE.4220.90.2023.RG, w którym tamtejszy Organ wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił pełny zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem skumulowanego odziaływania z planowanymi inwestycjami na działkach sąsiednich nr 6/6 i 6/7 oraz wpływu inwestycji na zabudowę mieszkaniową.
Dnia 19.06.2023 r. do tut. Urzędu wpłynęła opinia sanitarna z dnia 16.06.2023 r. znak: ZNS.9083.1.11.2023, w której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim stwierdza potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ust. 1 pkt 1 do 20, ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Pismem z dnia 15.06.2023 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie wezwał Inwestora do przedstawienia wyjaśnień i uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w terminie 14 dni od otrzymania pisma. W dniu 07.07.2023 r. do tut. Urzędu wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Dnia 21.07.2023 r. wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni z dnia 20.07.2023 r. znak: BI.ZZŚ.4.4901.111.2023.KM stwierdzająca że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla podmiotowego przedsięwzięcia.
Biorąc pod uwagę opinię wyspecjalizowanych organów oraz rodzaj i charakter planowanego przedsięwzięcia wydano postanowienie z dnia 22.08.2023 r. znak: RGKiT.6220.04.2023 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „budowie cielętnika na działce o nr ewid. gr. 6/5 obręb Rogiedle, gmina Lubomino, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie”, planowanego do realizacji przez firmę EBF Odpajalnia 2 Sp. z o.o. z siedz. Rogiedle 56, 11-135 Lubomino, oraz wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko i przedłożenia go przez Wnioskodawcę Wójtowi Gminy Lubomino. W postanowieniu tym ustalono też zakres raportu.
Zgodnie z treścią art. 63 ust. 5 ww. ustawy organ wydał postanowienie z dnia 22.08.2023 r. znak: RGKiT.6220.04.2023 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Pismem z dnia 04.10.2023 r. pełnomocnik Katarzyna Szymurska, pracownik firmy De Heus Sp. z o.o. reprezentująca firmę EBF Odpajalnia 2 Sp. z o.o. z siedz. Rogiedle 56, 11-135 Lubomino przedłożyła raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego pn. „budowie cielętnika na działce o nr ewid. gr. 6/5 obręb Rogiedle, gmina Lubomino, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie”.
W związku z uzupełnieniem przez Wnioskodawcę dokumentacji o przedmiotowy raport, ustała przyczyna zawieszenia postępowania, a zatem tut. Organ podjął postępowanie na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym jeżeli ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.
Z uwagi na przedłożenie przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko postanowiono jak w sentencji niniejszego postanowienia.
 
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.
 
 
 
Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 03.11.2023 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-03 12:28:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-03 12:29:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-03 12:29:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
59 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E o postępowaniu z udziałem społeczeństwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 03.11.2023 r.
RGKiT.6220.03.2023
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
o postępowaniu z udziałem społeczeństwa
 
 
Na podstawie art. 33-35 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.);
 
podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
 
”budowa cielętnika na działce o nr ewid. gr. 6/6 obręb Rogiedle, gmina Lubomino, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie”.
 
W dniu 24.05.2023 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: firmy EBF Odpajalnia 3 Sp. z o.o. z siedz. Rogiedle 56, 11-135 Lubomino, złożony przez pełnomocnika Panią Katarzynę Szymurską, pracownika firmy De Heus Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”budowie cielętnika na działce o nr ewid. gr. 6/6 obręb Rogiedle, gmina Lubomino, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie”. Wójt Gminy Lubomino po uzyskaniu opinii wyspecjalizowanych Organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie postanowieniem z dnia 24.08.2023 r. znak: RGKiT.6220.03.2023 uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu.
 
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Lubomino, współdziałający z organami właściwymi do wydania opinii i do dokonania uzgodnienia.
 
 
Zgodnie z art. 33 i art. 34 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w pok. nr 6 oraz składać ewentualne wnioski, uwagi dotyczące planowanej inwestycji w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od 06.11.2023 r. do 06.12.2023 r.
 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubomino.
 
Uwagi  lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino oraz wywieszenie w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-03 11:45:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-03 11:46:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-03 11:46:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
58 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E o postępowaniu z udziałem społeczeństwa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 03.11.2023 r.
RGKiT.6220.02.2023
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
o postępowaniu z udziałem społeczeństwa
 
 
Na podstawie art. 33-35 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.);
 
podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
 
”budowa cielętnika na działce o nr ewid. gr. 6/7 obręb Rogiedle, gmina Lubomino, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie”.
 
W dniu 05.05.2023 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: firmy EBF Odpajalnia 1 Sp. z o.o. z siedz. Rogiedle 56, 11-135 Lubomino, złożony przez pełnomocnika Panią Katarzynę Szymurską, pracownika firmy De Heus Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”budowie cielętnika na działce o nr ewid. gr. 6/7 obręb Rogiedle, gmina Lubomino, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie”. Wójt Gminy Lubomino po uzyskaniu opinii wyspecjalizowanych Organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie postanowieniem z dnia 22.08.2023 r. znak: RGKiT.6220.02.2023 uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu.
 
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Lubomino, współdziałający z organami właściwymi do wydania opinii i do dokonania uzgodnienia.
 
 
Zgodnie z art. 33 i art. 34 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w pok. nr 6 oraz składać ewentualne wnioski, uwagi dotyczące planowanej inwestycji w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od 06.11.2023 r. do 06.12.2023 r.
 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubomino.
 
Uwagi  lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino oraz wywieszenie w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-03 11:14:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-03 11:16:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-03 11:16:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
60 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBOMINO o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na ”budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 38, położonej w obrębie Wolnica”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-16 08:11:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-16 08:12:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-16 08:12:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
311 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LUBOMINO o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ”budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 38, położonej w obrębie Wolnica”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-16 08:07:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-16 08:10:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-16 08:10:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
306 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »