ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubomino
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LUBOMINO o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2024-06-21 12:07:18 przez Karolina Jaczewska

Akapit nr - brak tytułu

Lubomino, dnia 20.06.2024 r.
RGKiT.6220.16.2024
 
ZAWIADOMIENIE
WÓJTA GMINY LUBOMINO
o wszczęciu postępowania
i wystąpieniu do organów współdziałających
 
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej ustawą
zawiadamiam,
że na podstawie wniosku z dnia 16.05.2024 r., złożonego przez Pana Krzysztofa Kacprzyckiego – Prezesa Zarządu Polskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedz. ul. Górna 5, 10-040 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ”budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o nr 51, 52/1, 52/2, położonych w obrębie Wolnica”.
            W związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Lubomino.
Zgonie z art. 74 ust 3a ustawy stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.
Jeżeli  liczba  stron  postępowania  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustanie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lubomino, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino, pok. 9, w godzinach pracy Urzędu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia należy uzyskać opinie pomocnicze Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu.
Pouczenie
Strona  może  działać  przez  pełnomocnika,  chyba  że  charakter  czynności  wymaga  jej osobistego działania. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Jeżeli  strona  lub  inny  uczestnik  postępowania  zrezygnuje  z doręczania  pism  za pomocą środków  komunikacji  elektronicznej,  organ  administracji  publicznej  doręcza  pismo  w  sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego.
 
WÓJT
Joanna Karpińska-Koźlik

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony