ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubomino
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zakup pojazdów do przewozu osób z niepełnosprawnościąDrukuj informację Zamówienie publiczne: Zakup pojazdów do przewozu osób z niepełnosprawnością

Szczegóły informacji

Zakup pojazdów do przewozu osób z niepełnosprawnością

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: GMINA LUBOMINO

Finansowanie: FINANSOWANIE MIESZANE

Nr UZP: Ogłoszenie 2023/BZP 00399300 z dnia 15 września 2023 r.

Termin składania ofert / wniosków: 2023-09-26 09:30:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-09-26 10:30:00

Miejsce złożenia oferty: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lubomino

Ogłoszono dnia: 2023-09-15 przez Karolina Jaczewska

Treść:

 1. Zamawiający: Gmina Lubomino
Adres: ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino
Tel: 895324450
Fax: 895324451
Adres strony internetowej: https://www.lubomino.pl
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lubomino.pl
 1. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami:
Kierownik Referatu RGKiT - Karolina Jaczewska - tel. 89-532-44-60.
 1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
 
 
Na wskazanej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605), zwanej także ustawą Pzp.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
 4. Postępowanie prowadzone jest w odniesieniu do zamówienia klasycznego.
 5. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.
 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej o której mowa w art. 227-238 ustawy Pzp.
 7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
 8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej o której mowa w art. 311-315 ustawy Pzp.
 9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
 10. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną także SWZ lub Specyfikacją, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 11. O udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie Pzp oraz w niniejszej SWZ.
 12. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
Opis przedmiotu zamówienia: Zgodnie z treścią SWZ.
Termin wykonania zamówienia: Zgodnie z treścią SWZ.
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie  komunikował  się  z  Wykonawcami,  oraz  informacje  o  wymaganiach  technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: Zgodnie z treścią SWZ.
Podstawy wykluczenia: Zgodnie z treścią SWZ.
Warunki udziału w postępowaniu: Zgodnie z treścią SWZ.
Wadium przetargowe: Zgodnie z treścią SWZ.
Opis sposobu przygotowania oferty. Wykaz oświadczeń / dokumentów wymaganych w postępowaniu w tym podmiotowe środki dowodowe: Zgodnie z treścią SWZ.
Termin związania ofertą: Zgodnie z treścią SWZ.
Sposób oraz termin składania ofert: Zgodnie z treścią SWZ.
Termin otwarcia ofert: Zgodnie z treścią SWZ.
Sposób obliczenia ceny: Zgodnie z treścią SWZ.
Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Zgodnie z treścią SWZ.
Aukcja elektroniczna: Zgodnie z treścią SWZ.
Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Zgodnie z treścią SWZ.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zgodnie z treścią SWZ.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy: Zgodnie z treścią SWZ.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-15 14:49:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-15 14:54:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-05 09:42:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
794 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony