ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubomino
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zapomniane zabytki Warmińskie - Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w BieniewieDrukuj informację Zamówienie publiczne: Zapomniane zabytki Warmińskie - Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Bieniewie

Szczegóły informacji

Zapomniane zabytki Warmińskie - Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Bieniewie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Bieniewie

Finansowanie: FINANSOWANIE MIESZANE

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2024-07-22 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2024-07-22 12:30:00

Miejsce złożenia oferty: Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Bieniewie

Ogłoszono dnia: 2024-06-21 przez

Treść:

Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Bieniewie
 
 
ZAPYTANIE OFETOWE
 
w ramach postępowania zakupowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności
w celu udzielenia zamówienia obejmującego
 
wykonanie prac remontowych i konserwatorskich elewacji wieży kościoła
p.w. Marii Magdaleny w Bieniewie
 
Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
 
Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Bieniewie, adres Bieniewo 57, 11-135 Lubomino, tel. 502 636 890,
 
Rozdział II. Oznaczenie postępowania.
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem 1/2024. W kontaktach z Zamawiającym dotyczących tego postępowania Wykonawcy powinni powoływać się na to oznaczenie.
 
Rozdział III. Tryb udzielenia zamówienia.
 
 1. Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720).
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania realizowane jest zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Szczegółowych Zasadach Dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 3. Udzielenie zamówienia publicznego następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności.
 4. Rodzaj zamówienia – usługi. Zamówienie obejmuje wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych.
 
Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia.
 
Nazwa przedmiotu zamówienia: Zapomniane zabytki Warmińskie - Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Bieniewie
 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonaniu prac konserwatorskich i robót budowlanych elewacji południowej i zachodniej wieży kościoła.
 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej tj. w Projekcie budowlanym remontu murów kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Bieniewie praz w Programie prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji zewnętrznych Kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Bieniewie – Załącznikach Nr 8 i 9 do niniejszego zapytania ofertowego. Dołączony do niniejszego zapytania ofertowego przedmiar (Załącznik Nr 10) stanowi jedynie dokument pomocniczy do przygotowania kosztorysu ofertowego prac konserwatorskich i nie stanowią elementu opisu przedmiotu zamówienia.
 3. Dokumentacja techniczna: projekt budowlany i program prac konserwatorskich lub przedmiar mogą wskazywać dla niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji technicznej lub przedmiarach pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z uzyskanymi pozwoleniami, zapewnią uzyskanie parametrów co najmniej na takim samym poziomie jak założone w w/w dokumentach oraz będą nie gorsze pod względem:
 1. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
 2. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość),
 3. parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
 
 1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie przez Wykonawcę na czynnym obiekcie, w związku z czym sposób jego realizacji wymaga uzgodnienia z Zamawiającym w celu zapewnienia w tym okresie odpowiednich warunków osobom w nim przebywającym.
 3. Przedmiot zamówienia realizowany jest jako zadanie pn. Zapomniane zabytki Warmińskie - Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Bieniewie współfinansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i Gminy Lubomino.
Opis przedmiotu zamówienia: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Termin wykonania zamówienia: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie  komunikował  się  z  Wykonawcami,  oraz  informacje  o  wymaganiach  technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Podstawy wykluczenia: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Warunki udziału w postępowaniu: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Wadium przetargowe: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Opis sposobu przygotowania oferty. Wykaz oświadczeń / dokumentów wymaganych w postępowaniu w tym podmiotowe środki dowodowe: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Termin związania ofertą: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Sposób oraz termin składania ofert: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Termin otwarcia ofert: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Sposób obliczenia ceny: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Aukcja elektroniczna: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony