Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubomino
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

O B W I E S Z C Z E N I E o postępowaniu z udziałem społeczeństwa

Informacja ogłoszona dnia 2023-11-03 11:16:04 przez Karolina Jaczewska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubomino, dnia 03.11.2023 r.
RGKiT.6220.02.2023
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
o postępowaniu z udziałem społeczeństwa
 
 
Na podstawie art. 33-35 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.);
 
podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
 
”budowa cielętnika na działce o nr ewid. gr. 6/7 obręb Rogiedle, gmina Lubomino, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie”.
 
W dniu 05.05.2023 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: firmy EBF Odpajalnia 1 Sp. z o.o. z siedz. Rogiedle 56, 11-135 Lubomino, złożony przez pełnomocnika Panią Katarzynę Szymurską, pracownika firmy De Heus Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”budowie cielętnika na działce o nr ewid. gr. 6/7 obręb Rogiedle, gmina Lubomino, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie”. Wójt Gminy Lubomino po uzyskaniu opinii wyspecjalizowanych Organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie postanowieniem z dnia 22.08.2023 r. znak: RGKiT.6220.02.2023 uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu.
 
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Lubomino, współdziałający z organami właściwymi do wydania opinii i do dokonania uzgodnienia.
 
 
Zgodnie z art. 33 i art. 34 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w pok. nr 6 oraz składać ewentualne wnioski, uwagi dotyczące planowanej inwestycji w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od 06.11.2023 r. do 06.12.2023 r.
 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubomino.
 
Uwagi  lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino oraz wywieszenie w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-03 11:14:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-03 11:16:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-03 11:16:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
113 raz(y)