ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie w miejscu zamieszkania klientów OPS w 2023 rokuDrukuj informację Zamówienie publiczne: Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie w miejscu zamieszkania klientów OPS w 2023 roku

Szczegóły informacji

Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie w miejscu zamieszkania klientów OPS w 2023 roku

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: GMINA LUBOMINO

Finansowanie: FINANSOWANIE CAŁKOWITE

Nr UZP: 2022/BZP 00463356/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-12-05 09:30:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-12-05 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2022-11-28 przez Magdalena Brążkiewicz

Treść:

 1. Zamawiający: Gmina Lubomino
Adres: ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino
Tel: 89-532-44-50
Fax: 89-532-44-51
Adres strony internetowej: https://www.lubomino.pl
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lubomino.pl
      Organ reprezentujący Zamawiającego:
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie
       Adres: ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino
       Tel: 733 155 933
       Adres strony internetowej:
       https://lubomino.pl/jednostki-organizacyjne/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej/
       Adres poczty elektronicznej: gops@lubomino.ug.gov.pl
 1. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami.
Kierownik GOPS Magdalena Brążkiewicz - tel. 733 155 933.
 1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
 
Na wskazanej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej także ustawą Pzp w związku z art. 359 pkt 2.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych z uwagi na jednorodność przedmiotu zamówienia. Zapewniona zostaje w ten sposób jednolitość świadczenia oraz zwiększa się odpowiedzialność wykonawcy za rezultat końcowy. Podział zamówienia na części oznaczałaby znaczący wzrost zaangażowania Zamawiającego do nadzoru i koordynacji nad realizacją zamówień oraz generowałoby dodatkowy, niepotrzebny wzrost kosztów u zamawiającego.
 3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
 4. Zamawiający zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni Wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, o których mowa w art. 94 Pzp.
 5. Postępowanie prowadzone jest w odniesieniu do zamówienia klasycznego.
 6. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.
 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227 - 238 ustawy Pzp.
 8. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
 9. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311 - 315 ustawy Pzp.
 10. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną także SWZ lub Specyfikacją, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 11. O udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie Pzp oraz w niniejszej SWZ.
 12. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
Opis przedmiotu zamówienia: Zgodnie z treścią SWZ.
Termin wykonania zamówienia: Zgodnie z treścią SWZ.
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie  komunikował  się  z  Wykonawcami,  oraz  informacje  o  wymaganiach  technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: Zgodnie z treścią SWZ.
Podstawy wykluczenia: Zgodnie z treścią SWZ.
Warunki udziału w postępowaniu: Zgodnie z treścią SWZ.
Wadium przetargowe: Zgodnie z treścią SWZ.
Opis sposobu przygotowania oferty. Wykaz oświadczeń / dokumentów wymaganych w postępowaniu w tym podmiotowe środki dowodowe: Zgodnie z treścią SWZ.
Termin związania ofertą: Zgodnie z treścią SWZ.
Sposób oraz termin składania ofert: Zgodnie z treścią SWZ.
Termin otwarcia ofert: Zgodnie z treścią SWZ.
Sposób obliczenia ceny: Zgodnie z treścią SWZ.
Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Zgodnie z treścią SWZ.
Aukcja elektroniczna: Zgodnie z treścią SWZ.
Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Zgodnie z treścią SWZ.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zgodnie z treścią SWZ.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy: Zgodnie z treścią SWZ.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Brążkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-28 16:01:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-28 16:04:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-14 14:43:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
221 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony