ˆ

Aktualne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach: Wójtowo - Biała Wola – Świękity – numer postępowania: RGKiT.271.12.2022 Drukuj informację Zamówienie publiczne: Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach: Wójtowo - Biała Wola – Świękity – numer postępowania: RGKiT.271.12.2022

Szczegóły informacji

Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach: Wójtowo - Biała Wola – Świękity – numer postępowania: RGKiT.271.12.2022

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: GMINA LUBOMINO

Finansowanie: FINANSOWANIE MIESZANE

Nr UZP: 2022/BZP 00368938/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-10-12 09:30:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-10-12 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2022-09-28 przez Karolina Jaczewska

Treść:

 1. Zamawiający: Gmina Lubomino
Adres: ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino
Tel: 89-532-44-50
Fax: 89-532-44-51
Adres strony internetowej: https://www.lubomino.pl
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lubomino.pl
 1. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami.
Kierownik Ref. RGKiT Karolina Jaczewska - tel. 89-532-44-60.
 1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
 
 
Na wskazanej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej także ustawą Pzp.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Okoliczności, które uzasadniają niepodzielny charakter zamówienia to względy techniczne przedmiotu zamówienia sprawiające, że roboty budowlane przyjmują postać nierozerwalnej całości. Przedmiotem zamówienia są drogi gminne, które stanowią jeden ciąg komunikacyjny. Odstępuje się od podziału zamówienia ze względu na nierozerwalnie powiązane ze sobą roboty budowlane, ich ewentualne rozdzielenie miałoby charakter sztuczny i mogłoby negatywnie wpłynąć na przeprowadzenie procedury przetargowej lub realizację samego zamówienia. Niezastosowanie podziału danego zamówienia w żaden sposób nie narusza obowiązujących zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców, przejrzystości i proporcjonalności.
 3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
 4. Postępowanie prowadzone jest w odniesieniu do zamówienia klasycznego.
 5. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.
 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227 - 238 ustawy Pzp.
 7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
 8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311 - 315 ustawy Pzp.
Opis przedmiotu zamówienia: Zgodnie z treścią SWZ.
Termin wykonania zamówienia: Zgodnie z treścią SWZ.
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie  komunikował  się  z  Wykonawcami,  oraz  informacje  o  wymaganiach  technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: Zgodnie z treścią SWZ.
Podstawy wykluczenia: Zgodnie z treścią SWZ.
Warunki udziału w postępowaniu: Zgodnie z treścią SWZ.
Wadium przetargowe: Zgodnie z treścią SWZ.
Opis sposobu przygotowania oferty. Wykaz oświadczeń / dokumentów wymaganych w postępowaniu w tym podmiotowe środki dowodowe: Zgodnie z treścią SWZ.
Termin związania ofertą: Zgodnie z treścią SWZ.
Sposób oraz termin składania ofert: Zgodnie z treścią SWZ.
Termin otwarcia ofert: Zgodnie z treścią SWZ.
Sposób obliczenia ceny: Zgodnie z treścią SWZ.
Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Zgodnie z treścią SWZ.
Aukcja elektroniczna: Zgodnie z treścią SWZ.
Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Zgodnie z treścią SWZ.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zgodnie z treścią SWZ.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy: Zgodnie z treścią SWZ.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Lubominie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Jaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-28 17:12:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karolina Jaczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-28 17:17:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karolina Jaczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-21 15:06:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1274 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony